Category: Bài văn hay lớp 11

Suy nghĩ bàn luận về tri thức giả

Đề bài: Suy nghĩ bàn luận về tri thức giả trong xã hội lớp 11. Trong cuộc sống chúng ta gặp rất nhiều những trí thức giả học đòi làm sang, và tiêu biểu đó …